บริการแผนการเงินพื้นฐานhttps://sites.google.com/a/futureaia.com/futurehome/home/2559-products/Protection1.jpg?attredirects=0
แผนประกันชีวิต
แหล่งรายได้สำรอง
 สร้างแหล่งรายได้ใหม่หากเกิดเหตุทำให้
ต้องสูญเสียความสามารถในการหารายได้ 
ช่วยปกป้องการเงินครอบครัวได้เป็นอย่างดี
 

 
https://sites.google.com/a/futureaia.com/futurehome/home/2559-products/ICON_H2.jpg?attredirects=0
แผนประกันสุขภาพ
เจ็บป่วยมีเงินค่ารักษา
 สร้างแหล่งเงินทุนค่ารักษาพยาบาล
หากต้องเจ็บป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ช่วยปกป้องเงินออมและลดภาระค่าใช้จ่าย
 

 
https://sites.google.com/a/futureaia.com/futurehome/home/2559-products/ICON_S1.jpg?attredirects=0
แผนสะสมทรัพย์
มีเงินใช้จ่ายยามเกษียณ
 สร้างแหล่งรายได้เตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเข้าสู่วัยชราไม่สามารถทำงานสร้างรายได้
ช่วยสร้างความมั่นใจการใช้ชีวิตในอนาคต
 แผนประหยัดภาษี
ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม
 ปัจจุบันเรามีหลายวิธีการเพื่อช่วยลดรายจ่าย
ภาษีแต่ละปีได้ไปพร้อมกับการออมเงิน เช่น
การทำประกันชีวิตและการซื้อกองทุนบำนาญ
 

 
https://sites.google.com/a/futureaia.com/futurehome/home/2559-products/ICON_H3.jpg?attredirects=0
แผนประกันโรคร้าย
มีเงินกองทุนค่ารักษา
สร้างแหล่งเงินทุนค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือทุพพลภาพถาวร ช่วยบรรเทาปัญหาภาระทางการเงินได้
 

 
https://sites.google.com/a/futureaia.com/futurehome/home/2559-products/ICON_H4.jpg?attredirects=0
แผนประกันอุบัติเหตุ
เงินค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
การรักษาที่ฉับไวมีความสำคัญต่อชีวิตมาก
เงินสำรองฉุกเฉินในเวลาวิกฤตจึงสำคัญมาก 
 

บริการแผนประกันวินาศภัยประกันภัยบ้าน
ชดเชยความเสียหาย
ไฟไหม้ โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ น้ำรั่ว  
และปัจจัยที่ไม่คาดคิดทำให้เกิดความเสียหาย
กับบ้าน ทรัพย์สิน หรือบุคคลที่สาม ทำให้ต้อง
จ่ายค่าชดเชยหรือซ่อมแซม มีประกันช่วยจ่าย  

 
 
ประกันภัยเดินทาง
ช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉิน
ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการเดินทาง
ทางต่างประเทศ ในประเทศ หรือการศึกษา
ต่อต่างประเทศทั้งแบบคนเดียวหรือหมู่คณะ

 
 
ประกันรถภัยยนต์
ช่วยลดปัญหาการเงิน
อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจาก
การใช้รถยนต์ ทำให้เกิดความเสียหาย
และความสูญเสียต่อบุคคลและทรัพย์สิน
อาจทำให้เกิดรายจ่ายเพิ่มโดยไม่คาดคิด

 


พ.ร.บ. รถยนต์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นและ
ได้รับค่าชดเชยหากเสียชีวิตหรือพิการ
บริการทำ พ.ร.บ. ผ่านบริษัทเดียวกันกับ
ทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจสะดวกกว่า

 
 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
บรรเทาความสูญเสีย
สวัสดิการราคาประหยัด ช่วยสร้างขวัญและ
กำลังใจสำหรับทีมงานหรือพนักงาน คุ้มครอง
ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบเหมาจ่ายทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 
 
ประกันภัยก่อสร้าง
บริหารความเสี่ยง
ช่วยจัดแก้ไขปัญหาการเงินเมื่อต้องจ่ายเงิน
ชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคล
ที่สามจากอุบัติเหตุหรือปัจจัยที่ไม่คาดคิด
ช่วยลดผลกระทบแผนการเงินโครงการ

 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมืออาชีพ